Belgrade
-2°C
Moscow
-6°C

"Не треба гледати на Запад, ми за њих никада нећемо бити добри јер смо православци! Одавно би нас истребили када би знали да неће добити по зубима."  Владимир Путин
Новости
(авг 10, 2020)
Пентагон је прави наручилац сателитског система у ниској орбити „Старлинк“, који је распоредила компанија Илона Маска „Спејс икс“, систем ће америчким специјалним снагама омогућити комуникацију у било којој тачки света, изјавио је генерални директор „Роскосмоса“ Дмитриј Рогозин.
   |    (авг 08, 2020)
Само неколико дана откако је некада највећа хришћанска богомоља, а до скоро и музеј, поново претворена у џамију, инфаркт покосио Османа Аслана.
   |    (авг 08, 2020)
Русија и Кина све више избацују долар у билатералним уговорима, а у поређењу са 2015. годином заступљеност америчке валуте у трансакцијама је скоро дупло мања, преноси јапански лист „Никеи ејжн ривју“.
   |    (авг 07, 2020)
Долазак илегалних миграната у Мађарску, у време док траје пандемија вируса корона, мора бити заустављено по сваку цену јер мигранти представљају опасност по здравље становништва и својеврсну биолошку претњу, рекао је премијер те земље Виктор Орбан.
   |    (авг 07, 2020)
Руска вакцина, коју је направио центар „Гамалеј“, биће регистрована 12. августа, а први ће примити медицински радници и старији становници земље, саопштио је заменик министра здравља Русије Олег Гридњев.
   |   

ЋЕРАНИЋ: МОЖДА ЋЕ УСТАВНИ СУД НАРЕДИТИ ДА НЕ СМЕМО НАВИЈАТИ ЗА СРБИЈУ НЕГО ЗА БИХ

Одби­ја­њем апе­ла­ци­је На­ро­дне скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Српске о преи­спи­тивању одлу­ке ко­јом је 9. јануар, Дан Ре­пу­бли­ке, проглашен не­уставним, Ус­та­вни суд БиХ је изре­као пре­су­ду чи­та­вом је­дном на­ро­ду због на­ци­онал­не љу­ба­ви и ко­ле­кти­вне свес­ти, ка­зао је у ин­тер­вјуу за “На­ро­дне” Пре­драг Ће­ра­нић, струч­њак за без­бе­дност. Он до­да­је да је тај да­тум ис­то­риј­ски и да ће се на­ре­дних го­ди­на ши­ром РС сла­ви­ти она­ко ка­ко и до­ли­ку­је да­ну ства­ра­ња Ре­пу­бли­ке, као што се у Ти­то­вој Ју­го­сла­ви­ји сла­вио 29. но­вем­бар.

– Ус­та­вни суд је по ис­тој ло­ги­ци мо­гао до­не­ти пре­су­ду да Срби из РС мо­ра­ју на­ви­ја­ти за ре­пре­зен­та­ци­ју БиХ, а не за ре­пре­зен­та­ци­ју Срби­је. За­то је та пре­су­да не­одржива – тврди Ће­ра­нић.

НА­РО­ДНЕ: Зна­те ли ко, за­пра­во, управ­ља Ус­та­вним су­дом БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Ис­ти они цен­три мо­ћи ко­ји нас­то­је да по­ли­ти­чки де­вас­ти­ра­ју РС по­вла­ђу­ју­ћи Ба­ки­ру Изе­тбе­го­ви­ћу у жељи да иде сто­па­ма Али­је Изе­тбе­го­ви­ћа, одно­сно да ре­али­зу­је ра­тне ци­ље­ве СДА. Они, са дру­ге стра­не, нас­то­је ума­њи­ти це­ло­ку­пне ка­па­ци­те­те ко­је Срби као на­род има­ју, не са­мо у Српској, већ на Бал­ка­ну уоп­ште. Ми смо за њих “ма­ли Ру­си” и сма­тра­ју да што су Срби сла­би­ји, то је сла­би­ји и рус­ки ути­цај на Бал­ка­ну. Тај однос се не мие­ња без об­зи­ра на то да ли су српске вла­де про­за­па­дно опре­де­ље­не или су окре­ну­те Ис­то­ку. Реч је о ан­гло­са­ксон­ском све­ту и њи­хо­вим ам­ба­са­да­ма у БиХ.

НА­РО­ДНЕ: Може ли се де­си­ти да на­кон 25. сеп­тем­бра, пред­се­дник РС Ми­ло­рад До­дик бу­де ре­фе­рен­дум­ска жртва?

ЋЕ­РА­НИЋ: То се из Са­ра­је­ва и де­ла опо­зи­ци­је, као што је то учи­нио Здрав­ко Крсма­но­вић, пот­пред­се­дник НДП-а, ода­вно тражи и при­зи­ва. Ту одлу­ку ОХР не може до­не­ти без са­гла­снос­ти Ру­си­је, а да је и до­не­се, она би би­ла одба­че­на од Ру­си­је и српског на­ро­да са обе стра­не Дри­не, и пред­став­ља­ла би са­мо до­ли­ва­ње “уља на ва­тру”. Срби­ма је до­зло­грди­ло не­пре­ки­дно ки­ње­ње и не­прав­да ко­ју као на­род трпе у БиХ. За­то ће од­зив на ре­фе­рен­дум би­ти ма­со­ван, а Ми­ло­рад До­дик ап­со­лу­тни по­бе­дник, а не ре­фе­рен­дум­ска жртва.

НА­РО­ДНЕ: За ви­ше од 90 неи­спо­што­ва­них одлу­ка Ус­та­вног су­да БиХ, ни­ко ни­је од­го­ва­рао. За­што се нас­то­ји кре­ну­ти од До­ди­ка?

ЋЕ­РА­НИЋ: За­то што је До­дик пос­тао сим­бол отпо­ра. Ре­пу­бли­ку Српску нас­то­је да по­ли­ти­чки де­мон­ти­ра­ју, али не мо­гу да је пре­га­зе, отпор је све жила­ви­ји. Зна­ју они, ка­ко Изе­тбе­го­вић, та­ко и ам­ба­са­до­ри са ко­ји­ма се кон­сул­ту­је, да би укла­ња­њем пред­се­дни­ка До­ди­ка ве­ћи дио њи­хо­вог по­сла био обав­љен. Ус­та­вни суд је са­мо алат.

НА­РО­ДНЕ: Има ли Ба­кир Изе­тбе­го­вић по­вла­штен по­ложај код су­ди­ја Ус­та­вног су­да БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Изе­тбе­го­ви­ће­ве апе­ла­ци­је се бе­спо­го­вор­но усва­ја­ју, али ни­је ра­злог у бош­ња­чким су­ди­ја­ма, већ у по­дршци ко­ју Изе­тбе­го­вић има у по­зна­тим ам­ба­са­да­ма.

НА­РО­ДНЕ: За­што је ре­фе­рен­дум у РС трн у оку пред­ста­вни­ци­ма ме­ђу­на­ро­дне за­је­дни­це у БиХ, иако је он по свим де­фи­ни­ци­ја­ма, врху­нац де­мо­кра­ти­је?

ЋЕ­РА­НИЋ: За­то што је пра­во у БиХ мар­ги­на­ли­зо­ва­но. Ре­фе­рен­дум јес­те нај­ви­ши израз по­ли­ти­чке во­ље је­дног на­ро­да, али у то­ме и јес­те ствар, јер се по­ли­ти­чка во­ља српског на­ро­да у БиХ упор­но игно­ри­ше и Срби­ма се на­ту­ра ту­ђа во­ља.

НА­РО­ДНЕ: Због че­га се бош­ња­чка по­ли­ти­чка ели­та пла­ши ре­фе­рен­ду­ма у РС?

ЋЕ­РА­НИЋ: Бо­је се да би ре­фе­рен­дум у Српској мо­гао пос­та­ти по­ли­ти­чка пра­кса. Зна­чи, и ка­да се по­ве­де раз­го­вор о прис­ту­па­њу БиХ НА­ТО па­кту, у Српској сле­ди ре­фе­рен­дум­ско изјаш­ња­ва­ње. Они то не желе, већ се тру­де да БиХ пре­ко но­ћи пос­та­не дио Али­јан­се. Жури се и НА­ТО, јер им је ком­па­ктан Бал­кан не­оп­хо­дан за по­ход на Ру­си­ју и за “Тхирд” (“тре­ћи”), што је израз ко­ји за Тре­ћи свет­ски рат ко­рис­ти аме­ри­чки ес­та­бли­шмент.

НА­РО­ДНЕ: Да ли је у је­дном тре­нут­ку мо­гу­ће ор­га­ни­зо­ва­ти ре­фе­рен­дум о из­два­ја­њу РС из БиХ?

ЋЕ­РА­НИЋ: Те­орет­ски јес­те, али је за то не­оп­хо­дно прет­хо­дно ство­ри­ти усло­ве и по­дршку. Кључ БиХ је у српско-бош­ња­чком одно­су. Спи­ра­ла на­си­ља ко­ја изме­ђу ова два на­ро­да тра­је сто­ти­ну го­ди­на, мо­ра је­дном би­ти за­ус­тав­ље­на. Српско-бош­ња­чки ди­ја­лог може до­вес­ти до ре­ше­ња.

НА­РО­ДНЕ: Шта оче­ку­је­те по­сле ре­фе­рен­ду­ма?

ЋЕ­РА­НИЋ: Бу­ку и бeс у Фе­де­ра­ци­ји. У Ре­пу­бли­ци Српској ра­дост и опрез.

НА­РО­ДНЕ: У БиХ је ве­ли­ки број при­па­дни­ка ве­ха­биј­ског и се­ле­фиј­ског по­кре­та. Мо­гу ли они угро­зи­ти без­бе­дност на дан одржава­ња ре­фе­рен­ду­ма и ина­че?

ЋЕ­РА­НИЋ: Они су кон­стан­тна пре­тња ми­ру у БиХ. У ви­ше­на­ци­онал­ним и ви­ше­кон­фе­си­онал­ним држава­ма ка­ква је БиХ, иде­оло­ги­ја ко­ја се за­лаже за државу за­сно­ва­ну на ше­ри­ја­ту је де­то­ни­ра­ју­ћи шта­пин.

НА­РО­ДНЕ: На кон­фе­рен­ци­ји у Бео­гра­ду, ре­кли сте да је мо­гу­ће да ве­ха­би­је и си­риј­ски ра­тни­ци бло­ки­ра­ју сао­бра­ћај­ни­це и ко­му­ни­ка­ци­је на не­ко­ли­ко та­ча­ка у РС?

ЋЕ­РА­НИЋ: То је њи­хов план из 2011. го­ди­не. И, не са­мо њи­хов. Ме­ђу­тим, 15. мар­та те го­ди­не, по­че­ли су ве­ли­ки не­ми­ри у Си­ри­ји што је био увод у гра­ђан­ски рат. Си­ри­ја је пос­та­ла ге­опо­ли­ти­чки при­ори­тет ве­ли­ких си­ла и ве­ха­би­ја­ма ни­су до­зво­ли­ли да за­па­ле Бал­кан, већ су их по­зва­ли да ра­ту­ју у Си­ри­ји. План из 2011. је по­во­дом ре­фе­рен­ду­ма акту­ели­зо­ван, “про­ве­ја­ва” по­ли­ти­чким под­зе­мљем. Че­ка на по­ли­ти­чку са­гла­сност.

НА­РО­ДНЕ: Да ли је МУП РС спре­ман уко­ли­ко до­ђе до не­ких не­ми­ра, ха­оса и сли­чних си­ту­аци­ја?

ЋЕ­РА­НИЋ: Ап­со­лу­тно. Од име­но­ва­ња Дра­га­на Лу­ка­ча за ми­нис­тра уну­траш­њих по­сло­ва у Вла­ди Српске, МУП се опре­ма, ка­дров­ски и ор­га­ни­за­ционо не­пре­ки­дно ја­ча.

(Фонд Стратешке Културе)

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ

"ГАЗЕТА" ВАМ ПРЕПОРУЧУЈЕ

98187093 262121271815911 5764122891809456128 n

ОГЛАСНИ ПРОСТОР

 

ИСТАКНУТИ ПАРТНЕР АГЕНЦИЈЕ ГАЗЕТА

 

ЈА ВОЛИМ СРБИЈУ